Wpisz szukane słowo
aby przeszukać cały serwis


WebMyEnglish.pl

del.icio.us  digg  furl.net  technorati.com  

Zdania czasowe w języku angielskim

gramatyka angielska


WHEN/AS - kiedy
WHILE - podczas gdy
TILL/UNTIL - do/aż do
BY THE TIME - do czasu gdy

AFTER - po (tym)
BEFORE - zanim
AS SOON AS - jak/gdy tylko
AS LONG AS - tak długo jak


Jeżli zdanie czasowe odnosi się do PRZYSZŁOŚCI, używamy czasu
TERAŹNIEJSZEGO 
- You must wait till the meeting ends. - Musisz poczekać, aż spotkanie się zakończy.
- I will remember you as long as I live. - Będę cię pamiętać tak długo jak żyję
- When it gets warmer I will go to the country. - Kiedy zrobi się cieplej, pojadę na wieś

Jeżli mówimy o dwu czynnościach trwających równolegle w czasie
PRZESZŁYM, a jedna z tych czynności była krótsza, to czynność krótszą wyrażamy
czasem przeszłym prostym (past simple) a czynność dłuższą czasem przeszłym
ciągłym (past continuous)
- He came when I was playing the piano. - On przyszedł, kiedy grałem na pianinie
- She dropped the cup when she was walking to the kitchen. - Ona upuściła filiżankę, kiedy weszła do kuchni

Jeżli dwie czynności trwały w przeszłości przez pewien czas jednoczeżnie,
to obie te czynności wyrażamy czasem przeszłym ciągłym (past continuous) a
zdania łączymy spójnikiem WHILE
- While we were talking he was doing his homework. - Podczas gdy rozmawialiśmy, on robił swoją pracę domową
- My mum was cooking dinner while my dad was reading a newspaper. - Moja mama gotowała obiad podczas gdy tata czytał gazetę

Jeżli chcemy powiedzieć, że jaka czynność trwała/wydarzyła się przed inną
czynnością przeszłą, to czynność wcześniejszą wyrażamy czasem zaprzeszłym
(past perfect), a czynność późniejszą czasem przeszłym prostym (past simple)
- He bought the car after he had earned a lot of money. - On kupił nowy samochód po tym jak zarobił dużo pieniędzy
- Before he came they had already eaten all the cake. - Zanim on przyszedł, oni zjedli całe ciasto

Zobacz także artykuły:

polityka prywatności